דילוג לתוכן
נגישות

תקנון פעילות ולנטיין SABON בחודש פברואר 2024

1. פעילות ולנטיין SABON 2024 (להלן: "המבצע") נערכת על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים בין התאריכים 12.2.2024 – 14.2.2024 (להלן: "תקופת המבצע").
2. בפעילות רשאי להשתתף כל אדם, אשר יקבל, במהלך תקופת המבצע, כרטיס הטבה מנציגי סבון (להלן: "כרטיס השתתפות") באחת מחנויות המותג (להלן: "המשתתף בפעילות").
3. כל כרטיס השתתפות יכלול קוד QR הניתן לסריקה באמצעות מכשיר טלפון נייד. סריקת קוד ה QR יעביר את המשתתף בפעילות לדף נחיתה ייעודי (להלן: "דף הנחיתה"). בדף הנחיתה יידרש המשתתף בפעילות לבצע הליך רישום פרטים בהתאם להנחיות המופיעות בדף הנחיתה (להלן: "הליך הרישום"), ולאחר השלמת הליך הרישום, תישלח לכתוב המייל של המשתתף בפעילות קוד המקנה זכאות להטבה לה זכאי המשתתף במסגרת הפעילות (להלן: "מייל הטבה"). מייל ההטבה יכלול קוד המקנה זכאות לקבלת ההטבה אשר תצוין במייל ההטבה ואשר תהא אחת מ- 3 ההטבות המפורטות להלן (להלן: "ההטבה"), אותה יוכל לממש ברכישה באחת מחנויות סבון ו/או באתר האינטרנט של סבון, וזאת עד ליום 29.2.2024:
3.1 בקנייה של מוצרים בחנויות סבון ו/או באתר סבון בסכום העולה על 99 ₪ - יקבל המשתתף בפעילות הטבת ליפ באלם במתנה – וזאת עד לגמר המלאי (עד 400 יחידות).
3.2 הטבת 1 + 1 ברכישת של מוצרים מסדרת מוצרי הפנים של סבון. ההטבה תינתן על המוצר הזול מבין המוצרים שיירכשו במסגרת מימוש הטבה זו במסגרת רכישה אחת.
3.3 הטבה של הנחה בשיעור 10% על רכישת כל מוצר בחנות ו/או אתר סבון במסגרת רכישה אחת.
4. הפעילות כפופה לתנאים המפורטים להלן:
4.1 ההנחה ו/או ההטבה לא כוללת ולא תחול על דמי משלוח באתר האינטרנט, דמי הצטרפות למועדון, מוצרי אאוטלט וזרי פרחים;
4.2 ההנחה ו/או ההטבה הנה ללא כפל מבצעים והנחות;
4.3 לא ניתן לשלם באמצעות תווי קניה שאינם כוללים כפל הנחות ו/או קופונים מכל סוג שהוא.
4.4 ההטבה ניתן למימוש חד פעמי ובמסגרת רכישה אחת בלבד.
5. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את הפעילות ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי הפעילות ו/או את תנאי תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
6. לא ניתן לרכוש במסגרת הפעילות רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים). סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכות להשתתפות בפעילות ממי שיימצא כי רכש כמות מסחרית של מוצרים ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
8. בהשתתפות בפעילות מסכימים, מאשרים ומצהירים המשתתפים בפעילות כי קראו את התקנון, כי הם מקבלים עליהם את הוראותיו, וכי תקנון זה יחול עליהם ויחייב אותם לכל דבר ועניין.
9. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות, וסבון לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם הפעילות.
10. כל מחלוקת בקשר לפעילות זו תהיה בסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב.

11. האמור בתקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה לכל המינים.