דילוג לתוכן
נגישות

תנאי שימוש

SABON - תנאי שימוש באתר האינטרנט

 

עודכן לאחרונה בתאריך: אפריל 2024

1. הינך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון. אתר www.sabon.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט (המרשתת) המופעל על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "סבון" ו/או "אנו"), שכתובתה הרשומה היא רחוב המצודה 16 אזור 5800160. האתר מספק מידע כללי על החברה ומוצריה, וכולל בתוכו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים של החברה.

2. האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.

3. יודגש, כי עם ביצוע כל פעולה באתר, לרבות רכישת מוצר, הינך מסכים, מאשר ומקבל את תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש"), וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. במידה ואינך מסכים להיות מחוייב על-ידי תנאי השימוש, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

4. תנאי השימוש באתר כוללים בתוכם את: (א) תנאי שימוש אלה; (ב) מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"); ו-(ג) מדיניות משלוחים המפורסמת באתר, אשר יוצרים יחד חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. למעט אם צויין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לאתר בתנאי שימוש אלה יכלול כל חלק ממנו; ו-(2) כל הוראות תנאי שימוש אלה תחולנה לטובת: 1) חברות בנות או שותפים עסקיים של סבון, כולל יורשיהם ונמחיהם; 2) כל ישות השולטת בסבון; 3) כל ישות הנשלטת על-ידי סבון; ו-4) כל ישות הנמצאת בשליטה משותפת עם סבון.

עדכון תנאי השימוש

5. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה לתנאי שימוש מעודכנים (להלן: "תנאי השימוש המעודכנים"), וזאת ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתם לתוקף של תנאי השימוש המעודכנים. הינך מסכים לכך שאנו נודיע על תנאי השימוש המעודכנים באמצעות העלאתם לאתר, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על גולשי האתר מיד עם פרסומם באתר, אלא אם נכתב בהם אחרת.

מצגים והתחייבות שלך

6. בעת ביצוע רכישה באתר – הינך מצהיר כי אתה נמצא בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה אתה מתגורר, לפחות בן שמונה-עשרה (18) שנים, וכי הינך הבעלים של כרטיס האשראי ו/או כרטיס החיוב ו/או אמצעי התשלום שבו תתבצע הרכישה.

7. במידה והינך משתמש באתר בשם ישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהיר כי אתה מורשה לבצע כל פעולה בשם הישות המשפטית כאמור.

8. הינך מצהיר כי כל המידע שתספק לנו בכל עת יהא אמיתי, מדויק, עדכני ושלם, ואתה מסכים לעדכן מידע זה כפי הנדרש על-מנת לשמור על דיוקו.

9. הינך מסכים כי לא תעביר, תאסוף או תעשה שימוש בפרטים של לקוחות אחרים.

10. הינך מצהיר כי תהיה אחראי באופן בלעדי על שמירת הסיסמה שלך (ככל שישנה) באופן סודי ומאובטח. בנוסף, הינך מצהיר כי תהיה אחראי באופן אישי לשימוש בטלפון, במחשב, במודם ובכל ציוד אחר או בכל תוכנה הנדרשים על-מנת להיכנס ולעשות שימוש באתר ולביצוע רכישות בו.

11. הינך מצהיר כי לא תעשה איזה מהפעולות הבאות: תעלה לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגרפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, לרבות, ללא הגבלה, פרטי כרטיס אשראי של אדם אחר, מספר תעודת זהות, ומספרי טלפון או כתובות חסויים. במידה ותבצע איזה מהפעולות המוזכרות לעיל, אנו נהיה רשאים לסיים מיידית את שימושך באתר ולמנוע את שימושך בו בעתיד.

12. אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה בלתי חוקית. בעת שימושך באתר הינך מסכים לעמוד בכל הוראות החוק, התקנות והדין אשר חלה על שימוש זה, לרבות וללא הגבלה, חקיקה הנוגעת להגנה על קניין רוחני ופרטיות.

13. הינך מסכים כי לא תעשה שימוש בכל מכשיר, תוכנה או אמצעי אחר במטרה לפגוע או בניסיון לפגוע או לשנות את פעולתו התקינה של האתר ו/או השרתים ו/או הרשתות המחוברות לאתר ולשירותים המסופקים בו. כמו כן, הינך מסכים כי לא תבצע כל פעולה העלולה לגרום לעומס בלתי סביר או לא פרופורציונלי על תשתית האתר. בנוסף, הינך מסכים לא לעשות שימוש ברובוט, או בכל אמצעי אוטומטי או ידני אחר, על-מנת לנטר, לאסוף או להעתיק את האתר או את תוכן סבון (כהגדרתו בסעיף 61 להלן) המאוחסן באתר, או מהם, ללא אישורו המפורש ובכתב של נציג החברה המורשה. האמור לעיל לא יחול על טכנולוגיית מנועי חיפוש סטנדרטיים שמטרתם להפנות גולשים לאתר מבלי לפגוע בזכויות הקניין הרוחני של החברה.

14. הינך מסכים שלא תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, באמצעות שימוש בכל קוד מזיק או לא מאושר, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת.

15. אינך רשאי ליצור מצג באתר אחר לפיו הינו קשור לאתר סבון או פועל בשיתוף פעולה עם החברה מבלי לקבל אישור מפורש מטעם החברה.

16. אינך רשאי לחקות את האתר, ליצור גרסה חלופית של האתר, או ליצור גרסה מתחזה של האתר או חלק ממנו.

17. אינך רשאי לשלוח הודעות דואר זבל (ספאם), או כל סוג של התכתבות אלקטרונית אחרת ללקוחות האתר או לכל צד שלישי, ובמידה ותעשה כן – תישא באופן בלעדי בכל התוצאות הנובעות מכך.

18. אינך רשאי לשתול תוכן או קוד כלשהו באתר ו/או לשנות ו/או להתערב בכל דרך אחרת בכל דף מתוך האתר המוצג בדפדפן הלקוח או במכשירו הנייד (לרבות טלפון, טאבלט, מחשב או כל כלי אלקטרוני אחר).

19. אינך רשאי ליצור חשבונות באתר באמצעים בלתי מותרים, לרבות באמצעות שימוש במכשירים אוטומטיים, תוכנות ייעודיות, רובוטים, או אמצעים טכנולוגיים דומים ואחרים.

20. אינך רשאי להגביל (או לנסות להגביל) לקוח אחר משימוש באתר, או ליצור כלים כלשהם להפרת תנאי שימוש אלה.

21. בעת ביצוע רכישות באתר, הינך מסכים כי תבצע עסקאות חוקיות בתום לב לשימושך האישי, ולא למטרה אחרת, לרבות לצורך מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הצגה ללא היתר באתרים אחרים, והינך מתחייב שלא לבצע הזמנות סרק, וכן שלא לנקוט במרמה בעת ביצוע הרכישות באתר.

22. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וללא כל הודעה בכל מקרה בו קיימת סיבה המצדיקה פעולה כאמור. במידה ותפר כל חלק של תנאי שימוש אלה, או תפעל בניגוד לתנאי שימוש אלה או תיצור כל סיכון או חשיפה משפטית לנו, נהיה רשאים להפסיק לספק לך את שירותי החברה (או חלק מהם), או לחסום את שימושך באתר. הינך מצהיר כי במקרה כאמור לעיל, תהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מאיתנו לעניין זה.

אופן ותנאי המכירה

23. סבון מפעילה חנות וירטואלית באתר, ומאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעותה באמצעות האינטרנט. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדוייקים באתר, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

24. שימוש ורכישה באמצעות האתר כרוכים בהרשמה מראש. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, לרבות שמך המלא, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת ועל פי הוראות החוק. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותי המכירה הניתנים באתר. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תקבל מהמערכת שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת לצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות, על מנת למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר.

25. לאחר ביצוע פעולת הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. ההזמנה תתקבל רק לאחר קבלת אישור מחברות כרטיסי האשראי. כרטיס האשראי שלך יחויב בגין עלות המוצר או השירות שרכשת מיד לאחר ביצוע הפעולה ועם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי.

26. פרטי פעולת הרכישה באתר מועברים באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. חיוב כרטיס האשראי יעשה באמצעות מערכת סליקה חיצונית ומאובטחת.

27. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא התקבלו במערכת ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ממך לרכוש דרך האתר.

28. הזנת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

29. בעצם ביצוע הרכישה באתר, אתה נותן בזאת את הסכמתך לקבלת שוברי קבלה, חשבוניות, הודעות זיכוי וחשבוניות מס כמסמך ממוחשב כהגדרתו בהוראות מס הכנסה ומאשר כי ברשותך האמצעים הטכנולוגים הדרושים לכך. ידוע לך כי תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת באמצעות פנייה בכתב לסבון ל- contactus@sabon.co.il.

30. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

31. כל רכישה באתר מותנית בביצוע מינימום רכישה בסך 50 ₪.

32. ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס האשראי ויזה, לאומי קארד, מאסטרכארד, ישראכרט, אמריקן אקספרס ודיינרס וכן באמצעות חשבון PayPal, Bit, מולטיפאס. 

33. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה המוצגת באתר.

34. מגוון המוצרים, השירותים והמחירים (לרבות בגין משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

35. אנו מתנצלים מראש על אי נעימות שעלולה להיגרם כתוצאה ממחסור במלאי של מוצר מסוים. במקרה ותרכוש מוצר שאזל מהמלאי, תמסור לך החברה הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא תחייב את כרטיס האשראי שמסרת. החברה אינה מתחייבת כי מוצר המופיע באתר נמצא במלאי, ולא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי.

מדיניות ועלויות משלוחים

36. אנו נספק הזמנות רק בגבולות מדינת ישראל.

37. המכירה באתר הינה ליחידים בלבד, ולא תותר מכירה סיטונאית.

38. מדיניות המשלוחים:

משלוח מוצרים באתר יעשה בהתאם למדיניות המשלוחים המפורסם בכתובת:

www.sabon.co.il/he/customer-care/delivery.

39. בהזמנת משלוח עד הבית, אנו נספק כל מוצר שנרכש לכתובת שהוקלדה בזמן הרכישה. אנו מתחייבים לספק את המוצרים שנרכשו בתנאי שאושר התשלום בכרטיס האשראי כמפורט לעיל ולהלן.

40. אנו לא נהיה אחראים לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ"ב.

41. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עסקים הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי (ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, חול המועד ושבתון).

42. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה (הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית, או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים). במקרה של הובלה חריגה כאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעת החברה, או לגבות תשלום נוסף בנוסף לתשלום בגין הובלה רגילה.

43. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויתווסף לתשלום הכולל של העסקה.

44. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לבטל או לשנות את התנאים הקשורים לרכישת מוצרים, לרבות המחירים המפורסמים באתר, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

מדיניות ביטול עסקה / החזרת והחלפת סחורה

45. ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצר או ממועד קבלת מסמך המפרט את פרטי העסקה, לפי המאוחר, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). הודעה על ביטול העסקה ניתן למסור לחברה באחת מהדרכים הבאות:

45.1. בדוא"ל: contactus@sabon.co.il. 

45.2. בטלפון: 03-3766663.

45.3. בפקס: 03-5586734

45.4. בדואר רשום לכתובת: המצודה 16 אזור 5800160.

45.5. באמצעות טופס פניה באתר.

46.בהודעת הביטול יש לפרט את פרטי העסקה ואת מספר תעודת הזהות של הקונה ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף.

47. באם סופק לך המוצר, הינך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מקבלת המשלוח, ולקבל החזר כספי מלא בגין עלות המוצר. הביטול יעשה באחת הדרכים הבאות:

47.1. באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות SABON בישראל.

47.2. באמצעות השבת המוצר בצירוף הודעה על ביטול העסקה, במשלוח לכתובת: רחוב המצודה 16 אזור 5800160. לצורך תיאום המשלוח, יש ליצור קשר בטלפון: 03-3766663.

48. אם הינך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1. (א) לחוק הגנת הצרכן, הינך רשאי לבטל כל עסקה בתוך 4 חודשים ממועד קבלת המשלוח ו/או  מיום קבלת הודעת אימות עם  פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, באחת מהדרכים המפורטות בסעיפים 44 ו-46 לעיל, וזאת בכפוף להצגת תעודה מתאימה.

49. במידה ונתקבלה מתנה ברכישת המוצרים, יש להחזיר גם את המוצר שניתן במתנה, על מנת לקבל את ההחזר.

50. במקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, אנו נשיב לך את התמורה ששולמה בגין העסקה ו/או המוצר שהוחזר, בתוך 7 ימים ממועד הודעת הביטול ו/או החזרת המוצר, על פי המאוחר. מוצרים אשר נרכשו באתר ויוחזרו בחנות, בסכום של 150 ₪ ומעלה, יזוכו באמצעות שיק של החברה אשר ישלח בדואר. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחרת לבטל את העסקה מכל סיבה לבד מהסיבות הבאות: פגם במוצר מושא העסקה, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או  במידה והחברה הפרה את ההסכם, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול חד פעמיים בשיעור של 5% מגובה הרכישה המוחזרת, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כקבוע בחוק (להלן: "דמי הביטול"). בקשתך לביטול העסקה תהווה את אישורך לכך שדמי הביטול ישמשו כפיצוי מלא וסופי בגין הביטול.

51. הינך רשאי להחליף מוצרים אשר נקנו באתר באחת מחנויות סבון בישראל, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת המשלוח.

52. החלפת המוצרים תעשה כזיכוי בגובה מחיר הרכישה באתר, ולא לפי מחיר המוצר בחנות.

53. הינך מתבקש לבדוק את המוצר שהוזמן על ידך מיד עם קבלתו. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר מושא העסקה, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לך, או במקרה של אספקת מוצר שגוי, או  במידה והחברה הפרה את ההסכם, הינך מתבקש להודיע לנו על כך בהקדם האפשרי, ואנו נתאם עמך את החזרת המוצר, ובמידת הצורך נשיב לך את התמורה ששולמה בגין העסקה ו/או המוצר שהוחזר, בתוך 14 יום ממועד החזרת המוצר.

54. במקרה של מכירות מיוחדות ומבצעים, מדיניות החזרת ו/או החלפת המוצרים תהיה בהתאם לתקנון המכירה המיוחדת או המבצע בהתאם לפרסום הרלוונטי במועד המכירה המיוחדת ו/או המבצע.

55. הזמנתך עלולה שלא להתבצע באחד מהמקרים הבאים:

55.1. אם לאחר סיום הקנייה אזל המוצר שבחרת מן המלאי;

55.2. במידה ופרטי כרטיס האשראי שלך או פרטיך המלאים לא נקלטו במערכת;

55.3. במידה ונפלה טעות בהצעת המוצר באתר ו/או בתיאור ובמפרט שלו;

55.4. במקרה בו קיים חשש כי הינך נוהג במרמה ו/או מבצע עסקה שלא לשימושך האישי, לרבות לצורך מכירה קמעונאית ו/או סיטונאית ו/או לצורך הצגה ללא היתר באתרים אחרים;

55.5. במקרה של מניעה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור וכיוצ"ב;

55. בכל אחד ממקרים אלה ייצור עמך קשר שירות הלקוחות של החברה.

תנאים והוראות כלליים  

57. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאיננו שולטים בו, מתחזקים אותו או תומכים בו. הינך מסכים ומצהיר באופן מפורש, כי אנו לא נהיה אחראים בכל צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. התכתבויות ועסקאות שתבצע עם שירותי צדדים שלישיים המצויים באתר הם בינך ובין צד שלישי כאמור. אנו לא נהיה אחראים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של אתרי צד שלישי אלה או לאמצעי זיהוי המשתמש בהם הם עושים שימוש. 

58. בשימושך באתר אתה מסכים כי ידוע לך שאנו עשויים להציג באתר פרסומות ומבצעי קידום מכירות, באופן, בצורה, ובמידה בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

59. אנו רשאים שלא להודיע באתר על שיתופי פעולה עם גורמים מסחריים אחרים, שירותים בתשלום, תוכן ממומן וכו’.

60. הינך מצהיר ומסכים כדלקמן בנוגע לכל תוכן, מידע או מדיה המועלים או מועברים מטעמך לאתר ו/או לסבון (להלן: "תוכן משתמש"), לרבות אך לא רק, משובים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה: (1) אתה לא תהיה זכאי לסודיות בגין תוכן משתמש ואנו לא נהיה מחוייבים להגן על תוכן משתמש כאמור מפני חשיפה לצדדים שלישיים; (2) אנו נהיה חופשיים להעתיק, להשתמש, למסור, להציג ולהעביר את תוכן המשתמש לאחרים ללא הגבלה ולהתיר גם להם שימוש בתוכן המשתמש כאמור; ו-(3) אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בכל רעיון, קונספט, ידע, תוכן או טכניקות המצויים בתוכן המשתמש לכל מטרה, לרבות אך לא רק, לטובת פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים ושירותים העושים שימוש במידע כאמור. האמור לעיל, לא יחול ביחס למידע אישי מזהה, אשר הטיפול בו יהיה כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות.

61. האתר מכיל מידע ותוכן השייך באופן בלעדי לנו, או שניתן לסבון רישיון לעשות בו שימוש מצד שלישי (להלן: "תוכן סבון"). תוכן סבון מוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים וחקיקה אחרת, וסבון הינה הבעלים ושומרת לעצמה את כל הזכויות והקניין בתוכן סבון ובשירותים שניתנים באתר. אינך רשאי לעשות שימוש מכל סוג שהוא בתוכן סבון, לרבות שינוי, העתקה, שימוש, פרסום, הצגה, שידור, מכירה, ביצוע הנדסה לאחור וכו’.

62. השם, הלוגו של סבון והפונט הייחודי שבו נעשה שימוש בסימני החברה ובאתר – מוגנים בזכויות יוצרים, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב של סבון. בנוסף, כל הכותרות, גרפיקות שעוצבו במיוחד, אייקונים לכפתורים ומאפיינים שעוצבו באופן מיוחד הינם קניינה הרוחני של סבון, ולא ניתן להעתיקם, לחקותם או לעשות בהם שימוש, בשלמותם או בחלקם, ללא אישורה מראש ובכתב.

63. הינך מסכים כי לא תעשה כל מעשה או מחדל, במישרין או בעקיפין, העלולים לסכן, או לפגוע בזכויותינו או קנייננו בתוכן סבון, באתר או בתוכנה, לרבות אך לא רק, רכיביהם והשיטות הכלולות בהם, כל המידע המסופק האתר או כל רכוש, קניין רוחני וזכויות קנייניות הקשורות אליהם (להלן יחד: "זכויות סבון"). אתה מסכים עוד כי לא תתנגד או תתקוף כל בקשה שלנו ו/או של כל הגופים הקשורים אלינו בקשר לזכויות סבון, בכל תחום שיפוט או בהתאם לכל חוק ו/או אמנה.

64. תוכן סבון עשוי להכיל אי-דיוקים טכניים ו/או טעויות הקלדה ו/או טעויות סופר (להלן: "אי דיוקים"), לרבות אך לא רק, אי-דיוקים הקשורים לתמחור או זמינות לגבי רכישות והזמנות באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, סבון לא תהא אחראית בגין אי-דיוקם כאמור, טעויות או מחדלים, ולא תישא בכל התחייבות לכבד הזמנות או להתייחס למידע שהושפע מאי-דיוקים כאמור.

65. סבון שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים, תיקונים, ביטולים ו/או שיפורים לאתר ולתוכן סבון, למוצרים ולשירותים המתוארים בהם, בכל זמן וללא הודעה מראש, לרבות לאחר אישורה של עסקה כלשהיא.

66. דפים ו/או חלקים מסויימים באתר עשויים להיות מוגבלים לכניסה ללקוחות סבון או למורשים אחרים. המידע והתוכן המצוי בדפים ו/או חלקים מוגבלים כאמור הינו חסוי, וייחשב כחלק בלתי נפרד מתוכן סבון. אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע כניסה, או שימוש בדפים ו/או חלקים מוגבלים אלה במקרים בהם אנו נקבע כי שימוש או גישה כאמור מפריעים לפעילות האתר או גורמים ליתרון מסחרי לצדדים שלישיים הפוגעים בסבון.

67. בכוונתנו לשמור על האתר זמין בכל עת. עם זאת, עלולים להיות מקרים בהם האתר יופרע, לרבות אך לא רק, למטרת תחזוקה מתוכננת או שדרוגים, לטובת תיקוני חירום או כתוצאה מכשל בפעילות האינטרנט, תקשורת ו/או הציוד.

פטור מאחריות

68. האתר, כולל תוכן סבון, מסופק על בסיס "AS IS". עם שימושך באתר הינך מסכים כי לסבון ו/או מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, הדירקטורים שלה, נושאי משרה בה ו/או גופים הקשורים אליה, לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לכל שימוש מכל סוג שהוא באתר, לרבות לנושאים הבאים: (1) שירות המכירה; (ב) תוכן סבון; (ג) אבטחת האתר. בנוסף, הינך מסכים לפטור את סבון ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאופן השימוש באתר, לרבות אי התאמת מערכת ההפעלה לאתר, פעילות תקינה ללא הפרעה, אינטגרציית המערכת או הגנה מפני וירוסים.

69. מובהר בזאת כי סבון ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר והשירותים המוצעים בו יפעלו ללא תקלות או הפרעה; שהתקלות שיתגלו בו תתוקנה; או שהאתר והשרתים המכילים את המידע הכלול בו מוגנים מפני רכיבים מזיקים, לרבות אך לא רק, וירוסים.

70. הינך מצהיר כי שימושך באתר הוא באחריותך הבלעדית. סבון ו/או מי מטעמה אינם מעניקים כל מצג או הצהרה כי המידע (לרבות הוראות) באתר הינו מדויק, מלא או מועיל, ואינם מתחייבים ששימושך בשירות הינו בהתאם להוראות החוק בתחום שיפוט מסויים. בעת שימושך באתר הינך מצהיר שכל פעילותך הינה חוקית בתחום השיפוט ו/או במדינה שבהם אתה נמצא.

הגבלת אחריות; ויתור

71. סבון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך בגין כל אובדן, או נזק מכל סוג שהוא (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, מסחריים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, ל: (א) האתר והשימוש בו; (ב) תוכן סבון; (ג) שימושך, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו; (ד) כל פעולה שנעשתה בקשר עם חקירה מטעמנו או מטעם רשויות אכיפת החוק הנוגעת לשימושך או לשימוש צד שלישי אחר בשירות; (ה) כל פעולה שנעשתה בקשר עם זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות; (ו) כל טעות או מחדל בהפעלת האתר; או (ז) כל נזק למחשבו, מכשירו הנייד או ציוד אחר או טכנולוגיה של משתמש באתר, לרבות אך לא רק, נזקי אבטחה או נזקים הנגרמים כתוצאה מוירוסים, באגים, התערבות מכוונת, מרמה, טעות, מחדל, הפרעה, תקלה, עיכוב בהפעלה או בתשדורת, כשל במערכת המחשב או ברשת, או כל כשל טכני או אחר, לרבות אך לא רק, נזקים בגין רווחים אבודים או הסכמים שלא נחתמו, הפסד חשבונות, אובדן מוניטין, אובדן מידע, עצירת עבודות, זמן הנהלה או עבודה שהושקע, דיוק התוצאות או כול אי-תפקוד אחר, בין אם היה ניתן לצפותו, לרבות אם סבון ו/או מי מטעמה היו מודעים או היה עליהם לדעת על האפשרות לנזקים כאמור, בין אם בהסכם, רשלנות, אחריות מוחלטת או בנזיקין (לרבות, אך לא רק, בין אם נגרמה כולה או בחלקה ברשלנות, מעשים מעבר לשליטת הצדדים, כישלון אמצעי תקשורת, גניבה או אובדן).

72. סבון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד אחר בגין אובדן, נזק או פגיעה, לרבות אך לא רק, מוות או פציעה אישית. תחומי שיפוט מסויימים אינם מתירים את ההחרגה או ההגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים ובתחומי שיפוט אלה ההחרגה וההגבלה לא תחול לגביך. בכל מקרה, אחריותם הכוללת של סבון ו/או מי מטעמה כלפיך לכל נזק, אובדן או כל טענה לא תעלה על סכום של 250 ₪.

73. הינך מסכים כי במידה ותישא בנזקים, אובדן או פגיעות הנובעות ממעשינו או מחדלינו, הנזקים, בכל מקרה לא תהיה זכאי לבקש צו מניעה המונע את השימוש באתר, בשירותים המוצעים באתר, ברכוש, במוצר או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי סבון, ולא תהיה לך כל זכות להצטרף או לעכב את הפיתוח, הייצור, ההפצה, הפרסום, ההצגה או השימוש באתר, ברכוש, במוצר, בשירות או בתוכן אחר השייך או נשלט על-ידי סבון.

74. בגישה או בעשיית שימוש בשירות אתה מבין, כי הינך מוותר על זכויותיך בקשר לטענות שאינן ידועות לך במועד זה.

75. סבון ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעולות, תוכן או מידע של צדדים שלישיים, והינך משחרר את צדדי סבון מכל טענה לנזקים, ידועים או שאינם ידועים, הנובעים או קשורים לטענה כנגד צדדים שלישיים כאמור.

76. הפטור, הגבלת האחריות והויתור הכלולים בסעיפים 71-75 לעיל, לא יחולו בגין נזקים שיגרמו עקב נזקי גוף ו/או נזקי מרמה ו/או מצגי שווא ו/או בגין כל אחריות אחרת, שלא ניתן להגבילן בהתאם להוראות החוק.

שיפוי

77. הינך, וכל מי הפועל בשמך או מטעמך, מסכים כי (בהתאם לבקשתנו) תשפה את סבון ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, אחריות, נזקים, אובדן ו/או הוצאות, לרבות אך לא רק, הוצאות שכ"ט עו"ד ועלויות, הנובעות או קשורות בכל דרך עם איזה מהבאים (כולל כתוצאה מפעילויותיך הישירות באתר או אלה המבוצעות מטעמך): (1) גישה או שימוש באתר; (2) הפרה או הפרה לכאורה של תנאי שימוש אלה; (3) הפרת זכויות צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות קניין רוחני, פרסום, סודיות, קניין או פרטיות; (4) הפרת חוקים, תקנות, פקודות, צווים או הוראות של כל הרשויות הממשלתיות או מעין-ממשלתיות, לרבות אך לא רק, רשויות רגולטוריות, אדמיניסטרטיביות או מחוקקות; או (5) כל מצג שווא. אתה תשתף פעולה כפי שתידרש על ידי סבון ו/או מי מטעמה בהגנה כנגד כל טענה כאמור. סבון שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה ולשלוט בכל עניין הקשור לשיפוי מטעמך, ואתה לא תתפשר בכל עניין כאמור, אלא בהסכמת סבון מראש ובכתב.

קדימות מסמכים

78. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין מדיניות הפרטיות ו/או פרסומים אחרים באתר, ההוראה המיטיבה ביותר עם סבון היא שתגבר בכל עניין, והינך מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מסבון לעניין זה.

הסכם התיישנות

79. הינך מסכים כי כל טענה שיש לך הקשורה או נובעת מיחסיך עם סבון תוגש בתוך שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתוגש בכל מועד מאוחר יותר משנה אחת כאמור, תהיה חסרת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם לצורך סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

הדין החל; סמכות שיפוט

80. על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכל סכסוך הנובע מביצוע או פרשנות תנאי שימוש אלה. עם שימושך באתר הינך מצהיר כי לא תתנגד לסמכות השיפוט או למקומה מכוח חוסר סמכות שיפוט אישית, פורום לא נאות או מכל טעם אחר. הינך מסכים עוד כי אמנת האו"ם לגבי מכירת סחורות בינ"ל לא תחול על תנאי שימוש אלה.

הודעות

81. הודעות מטעם סבון עשויות להימסר לך בדואר אלקטרוני, בדואר רגיל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד עימו נרשמת לאתר או באמצעות פרסום באתר.

82. ניתן לשלוח אלינו הודעות בדואר רשום לכתובת: סבון גלובל בע"מ, רחוב המצודה 16 אזור 5800160, או באמצעות טופס פנייה באתר.

הגבלות טריטוריאליות

83. המידע המסופק באתר אינו מיועד להפצה או לשימוש על-ידי כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה אשר הפצה או שימוש כאמור מנוגדים להוראות החוק בתחום שיפוט או מדינה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ו/או להגביל את זמינות האתר והשירותים שבו או כל חלק מהם, ולהגביל את כמויות התוכן, התכניות, המוצרים, השירותים או מאפיינים אחרים המסופקים על-ידינו בהתאם למדינה שבה הינך נמצא.

 

להזמנות בטלפון
03-3766663