דילוג לתוכן
נגישות

תקנון מבצע Shopping IL 2022


1. מבצע Shopping IL 2022 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "סבון"), בין התאריכים 8.11.2022 ועד 12.11.2022 (להלן: "תקופת המבצע"), באתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabon.co.il (להלן: "האתר").
2. במהלך תקופת המבצע יימכרו כל המוצרים שבאתר בהנחה של 30% ממחיר המוצר. ההנחה לא תחול על דמי משלוח.
3. אין כפל מבצעים והנחות.
4. המבצע עד גמר המלאי.
5. כמות מזערית של פריטים במבצע – 5,000.
6. ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
7. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
8. בוטל המבצע על פי האמור בתקנון זה, לא תהיה לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוחות, וללקוחות לא תהיה כל עילה ו/או טענה כלפי סבון בגין המבצע או ביטולו, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוחות.
9. מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-20 פריטים במבצע ללקוח/ה בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים במבצע או במספר רכישות באתר).
10. סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הנחת המבצע מלקוח/ה שיימצא כי רכש/ה כמות מסחרית ברשת ו/או נהג/ה במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
11. תקנון זה מכיל את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל התחייבות או מצג בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי לחייב את החברה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
12. שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא, אלא אם נעשה מפורשות ובכתב
13. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.