נגישות

תקנון מבצע Buy&Try 2021

 

1. מבצע Buy&Try 2021 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "סבון"), בין התאריכים 1.10.2021 ועד 31.12.2022 (להלן: "תקופת המבצע"), בגין רכישות שבוצעו באתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabon.co.il (להלן: "האתר").
2. במסגרת המבצע, כל לקוח שיבצע רכישה של מוצרי סבון באתר,  יהיה רשאי להתנסות במוצר ובמידה שהוא אינו מרוצה ממנו מכל סיבה שהיא – יהיה זכאי להשיבו לחברה בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר, ולקבל כספי זיכוי מלא בגין המוצר, וזאת גם אם המוצר נפתח ונעשה בו שימוש. מוצר אחד בלבד בכל רכישה לא כולל מארזים.
3. את המוצר ניתן להחזיר לחברה באריזתו המקורית, באחת מהדרכים המפורטות להלן:
3.1 באחד מסניפי SABON בישראל, בהתאם לרשימת הסניפים המפורסמת באתר.
3.2 באמצעות משלוח המוצר בדואר בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. יש לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית לכתובת: רחוב המצודה 16 אזור 5800160.
4. הזיכוי יעשה בתוך 7 ימים ממועד השבת המוצר, באמצעות כרטיס האשראי שבו נעשתה הרכישה באתר. מוצרים אשר נרכשו באתר ויוחזרו בחנות, בשווי של 150 ₪ ומעלה, יזוכו באמצעות שיק אשר ישלח בדואר בתוך 7 ימי עסקים.
5. על העסקה יחולו תנאי השימוש המפורסמים באתר בכתובת: https://www.sabon.co.il/he/customer-care/termsבמקרה של סתירה בין הוראות תקנון מבצע זה לתנאי השימוש באתר, יגברו הוראות תקנון זה.
6. ניתן להתנסות ולהחזיר מוצר אחד בלבד בכל רכישה (גם אם נרכשו מספר מוצרים במהלך רכישה אחת, יהיה ניתן להחזיר רק מוצר אחד במסגרת המבצע).
7. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. בוטל המבצע על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר.
8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
9. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע.
10. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
11. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.