דילוג לתוכן
נגישות

תקנון יום מועדון SABON בחודש יולי 2024

1. מבצע יום מועדון SABON בחודש יולי 2024 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 10.07.2024 – 12.07.2024 (להלן: "תקופת המבצע").
2. במבצע רשאים להשתתף חברי מועדון הלקוחות של סבון, בעלי כרטיס חבר מועדון בתוקף, ומצטרפים חדשים למועדון הלקוחות (להלן יחד: "חברי המועדון"), אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע באחת מחנויות סבון בישראל, לרבות באתר האינטרנט (להלן: "המשתתפים במבצע").
3. בכל רכישה יהיו זכאים המשתתפים במבצע להנחה בגובה 25% על כל מוצרי החנות, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "ההנחה").
מלאי מזערי של מוצרים במבצע: 1,000.
4. משתתפים במבצע אשר אינם חברי מועדון הלקוחות יהיו רשאים להצטרף למועדון הלקוחות של סבון ללא עלות ולהשתתף במבצע גם כן. שווי ההטבה בגין הצטרפות למועדון: 25 ₪. אין הגבלה לכמות המצטרפים החדשים במהלך תקופת המבצע.
5. המבצע בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
5.1 ההנחה לא כוללת דמי משלוח באתר האינטרנט, מוצרי אאוטלט וזרי פרחים;
5.2 ההנחה ללא כפל מבצעים והנחות;
5.3 לא ניתן לשלם באמצעות תווי קניה שאינם כוללים כפל הנחות ו/או קופונים מכל סוג שהוא.
6. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
7. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים). סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכות להשתתפות במבצע ממי שיימצא כי רכש כמות מסחרית בסניפים ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
8. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
9. בהשתתפות במבצע מסכימים, מאשרים ומצהירים המשתתפים כי קראו את התקנון, כי הם מקבלים עליהם את הוראותיו, וכי תקנון זה יחול עליהם ויחייב אותם לכל דבר ועניין.
10. ההשתתפות במבצע הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים, וסבון לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.
11. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
12. האמור בתקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה לכל המינים.

 

להזמנות בטלפון
03-3766663