דילוג לתוכן
נגישות

תקנון מבצע סדנת טיפוח

1. מבצע סדנת טיפוח בחנות סבון בקניון TLV (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון גלובל בע"מ (להלן: "סבון") וורד ספיבק, בתאריך 08.07.24 (להלן: "תקופת המבצע").
2.במסגרת המבצע 12 המשתתפות הראשונות שיירשמו (להלן: "המשתתפות") למבצע באמצעות קישור הנמצא בעמוד האינסטגרם של ורד ספיבק (https://www.instagram.com/veredspivak/) יזכו להשתתף בסדנת טיפוח אישית שתועבר ע"י ורד ספיבק בחנות סבון הנמצאת בקניון TLV ביום 8.7.2024 (להלן: "הסדנה"). 
3. בנוסף יזכו המשתתפות בהטבה של הנחה בשיעור 20% על רכישת מוצרים בחנות סבון שבקניון TLV, וזאת במהלך תקופת המבצע בלבד (להלן: "ההטבה").
4. ההטבה כפופה לתנאים המפורטים להלן:
4.1 ההנחה ו/או ההטבה הנה ללא כפל מבצעים והנחות;
4.2 לא ניתן לשלם באמצעות תווי קניה שאינם כוללים כפל הנחות ו/או קופונים מכל סוג שהוא.
4.3 ההטבה ניתנת למימוש חד פעמי ובמסגרת רכישה אחת בלבד.
5. סבון רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ולאלתר ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
6. ההשתתפות במבצע ו/או בסדנה, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפות, וסבון לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע ו/או הסדנה ו/או ביטולם. בנוסף, מוסכם כי תוכן הסדנה יועבר למשתתפות באמצעות ורד ספיבק בלבד, וכי סבון לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר לתוכן הסדנה.
7. המשתתפת בסדנה מעניקה בזאת לסבון רישיון שימוש ביחס לכלל התמונות של המשתתפת שיצולמו במהלך השתתפותה במבצע ו/או בסדנה, ובכלל זאת הזכות להציגן בערוצים הדיגיטליים וברשתות החברתיות של סבון בלבד, לרבות שיתופים ו/או כל פעילות אחרת ברשתות החברתיות.
8.  תקנון זה מכיל את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל התחייבות או מצג בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי לחייב את החברה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
9. שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא, אלא אם נעשה מפורשות ובכתב.
10. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 
בכפוף לתקנון המבצע | בתוקף ביום 08.07.24 | 12 משתתפות ראשונות שיירשמו למבצע בעמוד האינסטגרם של ורד ספיבק | הסדנה תיערך ביום 8.7.2024 בחנות סבון שבקניון  TLV | הטבה בשיעור 20% ל-12 המשתתפות הראשונות | לא כולל: כפל מבצעים |

 

להזמנות בטלפון
03-3766663