משלוח חינם בכל קניה מעל 199 ש“ח

תקנון מבצע פברואר

תקנון מבצע פברואר

תקנון מבצע פברואר 2019

1.              מבצע פברואר 2019 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 19.2.2019 ועד 24.3.2019 (להלן: "תקופת המבצע") בכל סניפי רשת SABON בישראל ובאתר האינטרנט (להלן: "הרשת").
2.              במהלך תקופת המבצע יימכרו ברשת בהנחה של 25% על מגוון מוצרים מלבד מוצרי קופה, מוצרים במשקל ומארזים המפורטים בנספח א’ המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "נספח א’"), במחירים ובתנאים המפורטים בנספח א’.
3.              בנוסף, ברכישה מעל סכום 130 ₪ מקבלים פילינג בגודל 320 מ"ל בחינם, מבין המוצרים המפורטים בנספח ב’ המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "נספח ב’").
4.              מכירת המוצרים תיעשה עד לגמר המלאי. לא ניתן להזמין מוצרים הנמכרים במסגרת המבצע לסניפים.
5.              המכירה מוגבלת ל-10 פריטים ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים).
6.              לא כולל כפל מבצעים והנחות.
7.              ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
8.              מכירת המוצרים במבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששווים פחות מ-50 ₪.
9.              סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
10.          בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
11.          סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית בסניפים ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
12.          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
13.          תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
14.          שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
15.          כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

נספח א’ – רשימת המוצרים שלא משתתפים במבצע
 
קרם ידיים שפופרת 50 מ"ל יסמין למ
חלב גוף שפופרת 30 מ"ל גרין רוז פמ
סבון ידיים הגייני 80 מ"ל Pink Cotton אוניבר*
סבון שמן נוזלי יסמין 100 מ"ל בקבוק PET פמ
פילינג מלח צנצנת מיני 60 גר’ גרין רוז
פילינג מלח צנצנת מיני 60 גר’ יסמין
פילינג מלח צנצנת מיני 60 גר’ פ/ל/ו
 
 
 
 
 
 
 
נספח ב’ – רשימת המוצרים במבצע פילינג מתנה בקניה מעל 130 ש"ח
פילינג גוף בינוני יסמין פ
פילינג גוף בינוני לבנדר ת
פילינג גוף בינוני רוז תה
פילינג גוף בינוני פ/ל/ו פ
פילינג גוף בינוני מסק פמ
פילינג גוף בינוני Citrus
פילינג גוף בינוני פסח oss
פילינג גוף בינוני גרין רו
פילינג גוף בינוני וניל קו
פילינג גוף בינוני פ/ל/ו פ
פילינג גוף בינוני רוז תה
 

 

נגישות