נגישות

תקנון מבצע

תקנון מבצע Black Friday 2020

1.              מבצע Black Friday 2020 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון"), בין התאריכים 22.11.2020 ועד 28.11.2020 (להלן: "תקופת המבצע"), בכל סניפי רשת SABON בישראל ובאתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabon.co.il (להלן: "הרשת"). 

2.              במסגרת המבצע יימכרו מוצרים שונים בהנחות של עד 40% הנחה ממחיר המוצר, ובנוסף יימכרו שלל מוצרי סייל במחירי מבצע מיוחדים בהנחות משתנות. רשימת המוצרים המשתתפים במבצע מפורטת בנספח המצ"ב.
3.              אין כפל מבצעים והנחות.
4.              המבצע לא כולל מוצרי קופה, מוצרים במשקל ומוצרי סייל.
5.              המבצע עד גמר המלאי.
6.              כמות מזערית של פריטים במבצע –200.
7.              כמות מזערית של פריטים בהנחה מקסימלית –100.
8.              מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-20 פריטים ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים).
9.              ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
10.          מכירת המוצרים שבמבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששוויים פחות מ-50 ₪.
11.          סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
12.          בוטלה ההנחות על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
13.          סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
14.          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
15.          תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
16.          שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
17.          כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
18.          תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא פונה לשני המינים כאחד.

 

promotion regulations