נגישות

תקנון מבצע

תקנון מבצע אתר סבון - ספטמבר 2020

1. מבצע אתר סבון - ספטמבר 2020 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 20.9.2020 ועד 10.10.2020 (להלן: "תקופת המבצע") באתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabon.co.il (להלן: "הרשת").
2. במסגרת המבצע לקוחות סבון יהיו זכאים לרכוש את אחד ממוצרי האתר בהנחה של 20% ממחיר המחירון. המבצע אינו כולל מארזים, מוצרים במשקל או מוצרי מיני / סייל.
3. אין כפל מבצעים והנחות.
4. כמות מזערית של פריטים במבצע – 40,000.
5. מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-20 פריטים ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים).
6. ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
7. מכירת המוצרים שבמבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששווים פחות מ-50 ₪.
8. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
9. בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
10. סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
12. תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
13. שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
14. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.