משלוח חינם בכל קניה מעל 199 ש“ח

תקנון מבצע

תקנון מבצע

תקנון מבצע יולי 2020

1.              מבצע יולי 2020 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 28.6.2020 ועד 1.8.2020 (להלן: "תקופת המבצע") בכל סניפי רשת SABON בישראל ובאתר האינטרנט של סבון בכתובת www.sabaon.co.il (להלן: "הרשת"). להלן פרטי המבצע:
1.1          מבצע הצטרפות למועדון הלקוחות:
במהלך תקופת המבצע יהיה ניתן להצטרף למועדון הלקוחות של סבון במחיר מבצע מיוחד בעלות של 25 ₪ בלבד.
1.2          מבצע לחברי מועדון:
·         במבצע רשאים להשתתף חברי מועדון הלקוחות של סבון (להלן: "המועדון"), בעלי כרטיס חבר מועדון בתוקף (להלן: "חברי המועדון").
·         במסגרת המבצע חברי המועדון של סבון יהיו זכאים להטבה מיוחדת – ברכישת מוצר אחד, יימכר המוצר השני ב-50% הנחה (הזול מביניהם).
·         אין כפל מבצעים והנחות, והטבה זו אינה כוללת את המוצרים שבמבצע, כמפורט בסעיף 1.3 להלן.
·         לא כולל מכירת מארזים ומוצרים במשקל.
·         כמות מזערית של פריטים במבצע – 40,000.
כמות מזערית של המוצר בהנחה המקסימלית – 15,000.
1.3          מבצע לכלל לקוחות סבון:
·         כלל לקוחות החברה, כולל מי שאינו חבר המועדון, זכאים לרכוש מוצרים באחד ממבצעי ההנחה כמפורט ברשימת המוצרים המצ"ב כנספח א’, ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "נספח א’").
·         אין כפל מבצעים והנחות.
·         כמות מזערית של פריטים במבצע – 40,000.
כמות מזערית של המוצר בהנחה המקסימלית – 15,000.
2.              מכירת המוצרים שבמבצע מוגבלת ל-20 פריטים ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים).
3.              ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
4.              מכירת המוצרים שבמבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששווים פחות מ-50 ₪.
5.             סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספח, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
6.             בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
7.             סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית ברשת ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
8.             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
9.             תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
10.          שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 

נגישות