משלוח חינם בכל קניה מעל 200 ש“ח

תקנון מבצע

תקנון מבצע

1.             מבצע פסח 2020 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 15.3-11.4.2020 (להלן: "תקופת המבצע"), ומיועד למי שנחשפו לקמפיין פרסום המבצע ברשת האינטרנט (לרבות באתר הבית של סבון ובעמוד הפייסבוק של סבון), ולחצו על הקישור שמפנה לאתר האינטרנט הייעודי של המבצע (להלן: "אתר המבצע").

2.             ההשתתפות במבצע מותרת לבגירים מעל גיל 18, שהינם תושבי או אזרחי ישראל, או בעלי היתר שהייה חוקית בישראל, והעומדים במלוא תנאי תקנון זה (להלן: "המשתתף").
3.             ההשתתפות במבצע מותנית במילוי טופס ההצטרפות למבצע (להלן: "טופס ההצטרפות"), בו על המשתתף למלא את פרטיו האישיים, כולל שם מלא וטלפון. מיד לאחר מילוי טופס ההצטרפות יישלח למשתתף שובר המעניק לו זכות לרכישה חד פעמית ברשת סבון בישראל, בהנחה בגובה 25% על כל מוצרי החנות (להלן: "השובר").
4.             השובר יישלח למשתתף במבצע באמצעות מסרון למספר הטלפון הנייד שהזין בטופס ההצטרפות. במילוי הפרטים באתר המבצע מסכים המשתתף למשלוח מסרון לטלפון הנייד שלו מסבון לצורך קבלת שובר המבצע.
5.             השובר ניתן למימוש עד ליום 11.4.2020 באחת מחנויות סבון בישראל ובאתר האינטרנט של סבון בישראל, בכפוף להצגת השובר בחנות בטלפון הנייד של המשתתף, או בהזנת קוד השובר באתר האינטרנט.
6.             מימוש שובר ההנחה הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
6.1          ללא כפל מבצעים והנחות;
6.2          לא ניתן לממש את השובר בגין מוצרים במשקל ומארזים;
6.3          כל שובר הינו למימוש אחד ללקוח בלבד ברכישה אחת בלבד;
6.4          לא ניתן לשלם באמצעי תווי קניה ו/או קופונים מכל סוג שהוא.
7.             השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. כל משתתף במבצע זכאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד ולממש שובר אחד בלבד. לא ניתן להירשם לקבלת השובר בשם אדם אחר. המפר הוראות אלה ו/או הנרשם בשם אדם אחר ו/או ממלא פרטי אדם אחר בטופס ההרשמה – יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם לסבון מכל סוג שהוא.
8.             בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
9.             סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
10.          סבון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף במבצע ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש זכייתו.
11.          ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, וסבון לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.
12.          בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
13.          סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההשתתפות ממי שיימצא כי נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
14.          תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
15.          שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
16.          התוכן המופיע באתר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע, הוא קניינה של סבון ומוגן על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
17.          כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
18.          האמור בתקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
 
 
 

 

 

 

נגישות