משלוח חינם בכל קניה מעל 100 ש“ח

תקנון מבצע

תקנון מבצע

1.           מבצע ינואר- פברואר 2020 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 1.1.2020 ועד 29.2.2020 (להלן: "תקופת המבצע") בכל סניפי רשת SABON בישראל ובאתר האינטרנט (להלן: "הרשת").
2.           במהלך תקופת המבצע יימכרו ברשת בהנחה של 50% על הפריט השני. 
כמות מזערית של פריטים במבצע –10000
כמות מזערית של המוצר בהנחה המקסימלית – 1000
3.           בנוסף, יהיה ניתן לרכוש במהלך תקופת המבצע מוצרי SALE במבצע עד 50% הנחה, מבין המוצרים המפורטים בנספח המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "נספח א’"). למעט בין התאריכים ה- 12.2.2020 שבהם יתקיים מבצע מועדון לקוחות. 

4.          מכירת המוצרים תיעשה עד לגמר המלאי. לא ניתן להזמין מוצרים הנמכרים במסגרת המבצע לסניפים.

5.           המכירה מוגבלת ל-10 פריטים ללקוח בלבד. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים).
6.           לא כולל כפל מבצעים והנחות.
7.           ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במבצע.
8.           מכירת המוצרים במבצע הינה סופית ולא ניתן להחליף ו/או להחזיר מוצרים שנמכרו במבצע, אלא בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששווים פחות מ-50 ₪.
9.           סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה ו/או את רשימת המוצרים המפורטים בנספחים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
10.        בוטלה ההטבה ו/או ההנחה על פי האמור בתקנון זה, לא תהא לסבון כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי החברה בגין ההטבה ו/או ההנחה במבצע או ביטולה, ובכלל זה בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח.
11.        סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את ההטבה מרוכש שיימצא כי רכש כמות מסחרית בסניפים ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
12.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
13.        תקנון זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים בנוגע למבצע, וכל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בקשר עם המבצע שניתנו או נעשו ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בתקנון זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם.
14.        שום התנהגות מצד סבון לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב
15.        כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

נספח א’ – רשימת המוצרים בהנחה

 

 

תקנון מבצע
תקנון מבצע
נגישות