נגישות

מבצע ראש השנה 2021 הגדרות

מתפרסם בזאת תקנון מבצע הגרלת פרסים שעורכת

חברת סבון של פעם (2000) בע"מ

 

מבצע ראש השנה 2021

הגדרות
 

"החברה" - סבון של פעם (2000) בע"מ, ח"פ 512879115, מרחוב המצודה 16 אזור 5800160.
 
"המבצע" או "ההגרלה" - מבצע הגרלה מיידית נושא פרסים, שנערך על ידי החברה באמצעות כרטיסי גירוד, ואשר תקנון זה הוא תקנונו.
 
"משתתף במבצע" - זכאים להשתתף במבצע חברי מועדון הלקוחות של החברה, בעלי כרטיס מועדון בתוקף, אשר יבצעו במהלך תקופת המבצע רכישה חד פעמית בשווי כולל בסך 199 ₪ או יותר באחת מחנויות החברה בישראל, כולל באתר האינטרנט.
 
 
"אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.sabon.co.il.
 
"בן משפחה" - בן/ת זוג, הורה, ילד/ה ואח/ות.
 
 
"המפקח על המבצע" - עו"ד אור מרינגר, ממשרד עורכי דין מ. תגר, רחוב יהודה ונח מוזס 13 תל אביב 6744252, טלפון: 03-6959993, פקס: 03-6973448.
 
"תקופת המבצע" - בין התאריכים 9.8.2021-6.9.2021.
מבוא ופרשנות
1. המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחיות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של תקנון זה או תניה מתניותיו.

3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

ההשתתפות במבצע

4. כל משתתף במבצע יקבל כרטיס גירוד (להלן: "כרטיס גירוד"), אשר מקנה

זכאות לקבלת פרס אחד מבין הפרסים הכלולים במבצע (להלן: "הפרסים"), כמפורט להלן:

 

כמות מזערית שווי כספי הפרס  
1170  ₪ 25  קרם ידיים בגודל 30 מ"ל 4.1
1170  ₪ 49  קרם ידיים בגודל 50 מ"ל 4.2
975  ₪ 49  קרם גוף בגודל 50 מ"ל 4.3
875 ₪ 45  Cosmic dream מארז  4.4
250 ₪ 40  Imagen green rose מארז  4.5
98 ₪ 45 מארז ניחוח בגודל 100 מ"ל 4.6
125 ₪ 25 מיסט ידיים 4.7
49 ₪ 95 פילינג גוף בינוני בגודל 320 גרם 4.8
850 ע"פ שווי הרכישה פרס ייחודי לרוכשים באתר האינטרנט בלבד - 10% הנחה לרכישה באתר האינטרנט 4.9
850 ₪ 23 פרס ייחודי לרוכשים באתר האינטרנט בלבד - משלוח חינם לרוכשים בכל סכום 4.10

 

5. סיכויי הזכיה בפרס בהגרלה הינם 100%, קרי כל כרטיס גירוד זוכה באחד מהפרסים המפורטים לעיל (בפרס בסעיפים 4.10 ו-4.11 יכולים לזכות הרוכשים באתר האינטרנט בלבד).

6. ברכישה באתר האינטרנט יישלח כרטיס הגירוד באריזת המשלוח יחד עם המוצרים הנרכשים.

7. כל אדם רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד במהלך תקופת המבצע, ולקבל כרטיס גירוד אחד בלבד, ללא תלות בכמות הרכישות שלו במהלך תקופת המבצע ו/או בשווי הרכישה.

8. ניתן לממש את הפרס עד ליום 8.10.2021 בכל אחת מחנויות החברה בישראל, כולל באתר האינטרנט. מימוש הפרס בחנויות יעשה בהצגת כרטיס ההגרלה, ומימוש הפרס באתר האינטרנט יעשה באמצעות הקשת קוד כרטיס הגירוד המופיע על הכרטיס.

9. לא ניתן להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את כרטיס הגירוד ו/או הפרס, ולא תעמוד טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי האמור לעיל.

10. חלוקת כרטיסי הגירוד תיעשה במהלך תקופת המבצע ו/או עד גמר המלאי, על פי המוקדם.

 

פסילת משתתף במבצע
11. החברה תהא רשאית לבטל קבלת הפרס, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

11.1. קיים, להנחת דעתה של החברה, חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין.

11.2. במידה ולא עמד משתתף במבצע בהוראות תקנון זה.

11.3. משתתף במבצע אשר נמנע מלאסוף הפרס במהלך התקופה הקבועה בסעיף 5 לעיל.

 

מפקח

12. כמפקח על המבצע כולו ישמש עו"ד אור מרינגר, ממשרד עורכי דין מ. תגר, מרחוב יהודה ונח מוזס 13 תל אביב 6744252, טלפון: 03-6959993, פקס: 03-6973448.

 

הוראות כלליות
13. ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

14. מימוש הפרס הינו באחריות השמתתפים במבצע בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שייגרם למשתתפים במבצע כתוצאה מאובדן כרטיס הגירוד ו/או כתוצאה מהשתתפותם במבצע, ולא תעמוד להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כך.

15. כרטיס גירוד ו/או פרס שזכה בו קטין יימסר לאפוטרופוסיו החוקיים.

16. ההשתתפות בהגרלה אסורה על מנהלי החברה ועובדיה, מי שיועסק מטעמה במסגרת המבצע, המפקח ועובדי משרד עורכי דין מ. תגר.

17. איסור ההשתתפות החל על כל אלה כולל אף איסור השתתפות על בני משפחותיהם.

18. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת המבצע על פי שיקול דעתה.

19. החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע בכל עת ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

20. המבצע כפוף לתקנון זה הנמצא לעיון במשרדי החברה, בסניפי החברה ובאתר האינטרנט.

21. בכל מקרה שבו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות מנעו את יכולתו של משתתף במבצע להשתתף או לזכות בפרס, יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגובה של עד 50 ₪ בלבד.

22. כל משתתף במבצע פוטר את החברה ואת המפקח מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה, להוציא את התחייבות החברה למסור את הפרסים לזוכים אשר זכאים לכך.

23. יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום למבצע הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

24. בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון, ולמפקח תהא סמכות להכריע בכל מחלוקת בין החברה למשתתף במבצע או לטוען לזכייה.

25. אם במשך תקופת המבצע, כתוצאה מכוח עליון (פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה, סגר וכיו"ב), לרבות עקב מגיפה כולל מגיפת הקורונה, לא ניתן יהא לממש או לבצע את המבצע, רשאית החברה לדחות את מימוש או ביצוע המבצע למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

26. הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

27. משתתף במבצע, לפי העניין, יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על החברה על פי הוראות תקנון זה.

28. כל הלקוחות המשתתפים במבצע ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים.

29. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

30. התוכן המופיע במבצע ובאתר האינטרנט, לרבות אך מבלי לגרוע, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע, הוא קניינה של סבון ומוגן על ידי חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

31. תקנון זה נכתב בלשון זכר, אולם ההתייחסות הינה לנשים וגברים כאחד.