נגישות

מבצע ימי המתנה לעצמי 2021

תקנון מבצע ימי המתנה לעצמי 2021

 

1. מבצע ימי המתנה לעצמי 2021 (להלן: "המבצע") נערך על ידי חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "סבון") בין התאריכים 15-17.6.2021 (להלן: "תקופת המבצע").
2. במבצע רשאים להשתתף חברי מועדון הלקוחות של סבון, בעלי כרטיס חבר מועדון בתוקף (להלן: "חברי המועדון"), אשר ירכשו במהלך תקופת המבצע באחת מחנויות סבון בישראל, לרבות באתר האינטרנט (להלן: "המשתתפים במבצע").
3. בכל רכישה תינתן מתנה, כמפורט להלן:
3.1 בקניה מעל 100 ₪ - יינתן קרם ידיים 30 מ"ל במתנה.
3.2 בקנייה מעל 200 ₪ - יינתן מארז תיק המכיל 3 מוצרים: פילינג 60 גר’, סבון שמן 50 מ"ל וחלב גוף 50 מ"ל  מתנה בשווי מחיר מלא 89 ₪ (מחיר מבצע 69 ₪).
3.3 בקנייה מעל 300 ₪ - יינתן מבשם ניחוח בגודל 250 מ"ל (לבחירה מתוך שלושה ריחות: פרובנס, בורדו או פפאיה). מתנה בשווי מחיר מלא 105 ₪ (מחיר מבצע 65 ₪).
4. המבצע בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
4.1 מוגבל למתנה אחת ללקוח;
4.2 ללא כפל מבצעים והנחות;
4.3 לא ניתן לשלם באמצעי תווי קניה ו/או קופונים מכל סוג שהוא.
4.4 לא ניתן לממש נקודות מועדון הלקוחות לצורך רכישת הפריטים במסגרת המבצע.
5. סבון רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או את תנאי תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.
6. לא ניתן לרכוש במסגרת המבצע רכישה סיטונאית (לרבות של פריטים שונים או בסניפים שונים). סבון שומרת לעצמה את הזכות לשלול את הזכות להשתתפות במבצע ממי שיימצא כי רכש כמות מסחרית בסניפים ו/או נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא שתוטל עליה כל חובה לנמק החלטתה.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
8. בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
9. האמור בתקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס באופן שווה לבני שני המינים.
10. ההשתתפות במבצע הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, וסבון לא תישא באחריות לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, הפסד, אבדן או הוצאה שיגרמו למי מהמשתתפים בקשר עם המבצע.
11. כל מחלוקת בקשר למבצע זה תועבר לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.