נגישות

תקנון המפרט את כללי חבר המועדון ברשת חנויות “סבון של פעם בע“מ“

 (להלן: "סבון של פעם" או "הרשת" או "החברה")

 

הצטרפות
 1. רשת חנויות "סבון של פעם בע"מ" הקימה מועדון לקוחות (להלן: "המועדון") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן: "כרטיס החבר").
 2. כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום חד פעמי שייקבע ע"י הרשת מעת לעת. הרשת רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד. חבר שחברותו אושרה ברשת יקבל כרטיס חבר אישי שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן: "חבר"). הרשת רשאית בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבטל את חברותו של חבר במועדון. במידה ובוטלה החברות בתוך שנה מיום ההצטרפות למועדון, יוחזר חלקו היחסי של תשלום דמי החבר לחבר. במידה ובוטלה החברות  כעבור שנה מיום ההצטרפות, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.
 3. מועדון סבון של פעם ינפיק לחבר המועדון את כרטיס החבר, באמצעותו יוכל לצבור "נקודות" (כהגדרתן להלן) למימוש ברשת סבון של פעם או בכפוף להסכמים שייחתמו מעת לעת עם גורמים נוספים.
 4. השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי מועדון סבון של פעם ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, או לעלון אשר יצורף לו עם שליחתו, וכן לתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון.
 5. עם התשלום למועדון, יהא זכאי החבר לקבל הנחת מבצע ברכישת מוצר/ים ממוצרי החברה בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע (להלן: "מבצע הצטרפות").
 6. המועדון יהא רשאי לסרב לאשר הצטרפותו של חבר מועדון לתכנית, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה מחויב לנמק סירוב כאמור. בין היתר, תהא רשאית הנהלת המועדון לסרב לאשר הצטרפות של חבר המועדון, וללא חובת הנמקה לסירובה, לרבות הצטרפות של חברי מועדון אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), וכן לבטל חברותם במועדון הלקוחות, ולבטל את תוקף הנקודות אשר נצברו לטובת אותו חבר מכל סיבה.

 

תוקף החברות במועדון
 1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו לשנה אחת החל מיום ההצטרפות. בתום שנת החברות הראשונה במועדון, תחודש החברות במועדון לשנה אחת נוספת באופן אוטומטי ללא תוספת תשלום.
 2. כעבור שנתיים מיום ההצטרפות למועדון, החברות במועדון תתחדש מידי שנה לשנה נוספת באופן אוטומטי, וזאת בתנאי שחבר המועדון ביצע רכישה אחת לפחות בחנות סבון והזדהה באמצעות כרטיס החבר, במהלך שנת החברות האחרונה במועדון. לא ביצע חבר המועדון רכישה מידי שנה החל מתום תקופה בת שנתיים מיום ההצטרפות למועדון, תופסק החברות בתום השנה האחרונה במסגרתה לא בוצעה רכישה כאמור.
 3. פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן יהיה עוד לצבור נקודות בקניה, והנקודות שנצברו בכרטיס יימחקו.
 4. חידוש חברות במועדון עבור חבר שפג תוקף כרטיס המועדון שלו, מותנה בתשלום דמי חבר כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של סבון של פעם. יודגש, כי חידוש כרטיס המועדון לא יביא להחזרת הנקודות שנצטברו בכרטיס המועדון שתוקפו פג כאמור.
 5. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות במועדון יאבד חבר המועדון את הזכות לצבור נקודות או לממש נקודות, אלא אם האריך את תקופת החברות במועדון בטרם סיומה של תקופת החברות (קרי, עד ליום האחרון לחברות במועדון), וזאת בהתאם לתנאי המועדון שיהיו באותו מועד. יובהר, כי סבון אינה מחוייבת להודיע לחבר המועדון מראש על סיום תקופת החברות במועדון, וכי לקוח שלא יבצע חידוש בטרם סיום תקופת החברות, יאבד את הנקודות שהצטברו עד למועד סיום תקופת החברות.
 6. רשת סבון של פעם רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך באופן אוטמטי את תוקף החברות במועדון לחבר מסוים או לקבוצה של חברים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו, מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

 

תקשורת שיווקית ופרסומים
 1. דרכי פרסום: הודעות המועדון, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת סבון של פעם לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי סבון של פעם באופן ובדרך כפי שסבון של פעם תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות רשת ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של סבון של פעם ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת סבון של פעם, ייחשב כמספק, וחבר מועדון לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הרשת, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.
 4. למען הסר ספק, סבון של פעם פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה, ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי סבון של פעם באשר לאי קבלת פרסום.
 5. ברשות החברה אתר אינטרנט וחנות מקוונת (להלן: "אתר האינטרנט") בכתובת www.sabon.co.il, המספקת, בין היתר, משלוחים לבית הלקוח. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון, תפיץ הרשת באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי בקשר לאתר האינטרנט.
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח הודעות SMS, יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
 7. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

 

צבירת נקודות
 1. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 1 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהא בשיעור של 10% מהסכום בשקלים ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה. לדוגמה, בגין רכישה בשווי 100 ₪, יצברו לרשות חבר המועדון 10 נקודות מועדון. יובהר, כי ביטול העסקה בגינה ניתנו הנקודות תביא לגריעת הנקודות אשר נצברו בגין אותה עסקה.  לא תהיה צבירת נקודות בעסקה בה ישלם הלקוח בתווי קניה למיניהם (דוגמת תו הזהב, רב תו, פאואר גיפט וכד’ ).
 3. כל נקודה שנצברת במועדון הלקוחות ניתנת לניצול כהנחה בגובה 1 ₪ לקניה עתידית בלבד (קרי, עסקה מאוחרת לעסקה שבה נצברו הנקודות), בכפוף להוראות המפורטות להלן.
 4. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחת מחנויות הרשת או באתר החברה בישראל בלבד . מובהר, כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום בו חויב בפועל חבר המועדון. בכל מקרה של עסקה בתשלומים או עסקה בתשלום דחוי, יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון בתום ביצוע התשלום המלא בגין אותה עסקה. מובהר עוד, כי בכל מקרה והפרעון המלא של עסקה בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו כל הנקודות בגין רכישה זו לטובת חבר המועדון.
 5. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר. הנקודות אינן ניתנות למכירה או להעברה לאדם אחר או לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים.
 6. צבירת הנקודות תהא אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף.
 7. צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר.
 8. בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף:
 9. - נקודות בונוס ייצברו לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר, ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.
 10. - סבון של פעם תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס ותודיע על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה.
 11. - חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בעסקאות אשר יבוצעו על ידו לאחר העסקה בגינה נצברו לטובתו הנקודות.
 12. - לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות.
 13. סבון של פעם שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של סבון של פעם וללא צורך במתן הודעה מראש.

 

מימוש נקודות
 1. בכל עת רשאי החבר לנצל את נקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪  ולשלם עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו, ובלבד שתשלום עבור מוצר בנקודות יהיה מותנה בקיום ומימוש נקודות בשווי שאינו פוחת מ- 50% מערך המוצר.
 2. מובהר, כי רכישת מוצר תמורת נקודות תתאפשר אך ורק בתנאי ולטובת הלקוח נצברו וימומשו נקודות בשווי שאינו פוחת מ- 50% מערך המוצר. לא ניתן יהיה להשלים את הנקודות החסרות למינימום הנדרש בתשלום כספי.
 3. חברת סבון של פעם רשאית על פי שיקולה הבלעדי לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הסבר או דיווח.
 4. מפעם לפעם תפרסם סבון של פעם מבצעים בלעדיים לחברי מועדון. מבצעי המועדון, אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של סבון של פעם. לדוגמא:
 5. - הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון
 6. - צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.
 7. - העברה של נקודות ללקוח אחר.
 8. הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את סבון של פעם.
 9. בכל מקרה, אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת - "אין כפל מבצעים", אולם הרשת תהא רשאית לאפשר שימוש ו/או צבירת נקודות במקרים כאמור, בהתאם לשיקול דעתה בלבד.
 10. השימוש בנקודות בעמדת המכירה מותנה בהצגת כרטיס המועדון בתוקף וכן בתעודה מזהה של בעל הכרטיס.
 11. נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך 24 חודשים ממועד צבירתם, כפי שיופיע ברישומי סבון של פעם.
 12. במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות תוך 24 חדשים ממועד הצבירה שלהן, ימחקו נקודות אלו מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע.

 

הטבת יום הולדת

 1. חבר מועדון יהיה זכאי לקבלת הטבות בחודש הקלנדרי של יום ההולדת (להלן: "הטבת יום ההולדת"), כמפורט להלן:
 2. מתנה שאינה מותנית בקניה שתימסר לחבר המועדון באחת מחנויות סבון בישראל (לא כולל חנות האינטרנט). סוג המתנה יהיה בהתאם להחלטת סבון של פעם וישתנה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדית של החברה.
 3. 15% הנחה לרכישה באחת מחנויות סבון בישראל:
 4. קבלת המתנה כמפורט בסעיף 1.א. ומימוש ההנחה כמפורט 1.ב. יעשו יחדיו באותה העת בלבד. כלומר, לא ניתן לקבל את ההנחה או את המתנה במועדים שונים.
 5. הטבות יום ההולדת כמפורט בסעיף 1 לעיל הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.
 6. מימוש ההטבה ייעשה במהלך החודש הקלנדרי של יום ההולדת בלבד, בכפוף להצגת כרטיס מועדון ותעודת זהות.

 

במקרה של מחלוקת
 1. הרישום שבידי הרשת יהווה ראיה ביחס לצבירת הנקודות בידי כל חבר מועדון, ולעסקאות אשר בוצעו על ידו ברשת.
 2. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לנקודות שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הרשת ולהעלות את השגותיו.
 3. החלטת מנהל הרשת תינתן בתוך 14 ימי עבודה, ומרגע שקיבל לידיו החבר את ההשגה, היא תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 4. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע לרשת בכתב בתוך 21 ימים מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי בו יוטענו הנקודות אשר נצברו לטובת חבר המועדון.
 5. הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות עקב זיוף וגניבה, במקרה והחבר לא הודיע בכתב לרשת על אובדן הכרטיס.
 6. חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי הרשת באותו זמן.
 7. חבר הטוען, כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות  כפי שמצוי במרשם הרשת, יוכל להוכיח את מספר נקודותיו ע"י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

 

התחייבויות חבר המועדון
 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. מובהר, כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותו כרטיס, ללא אפשרות לממשן.
 3. חבר מועדון מתחייב להשתמש בכרטיס החבר לצורך רכישה לשימוש אישי או פרטי בלבד, או לכל שימוש אחר שיאושר על ידי סבון של פעם. לא תותר רכישה סיטונאית או מסחרית באמצעות שימוש בכרטיס חבר המועדון.
 4. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 5. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, ישיב  הלקוח לרשת  את שווי הנקודות אשר נוצל על ידו בשל אותה תקלה בהתאם לערכן.

 

לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב נוצלו על ידו 100 נקודות, ישיב לרשת 50 שקלים.

 

הטבות נוספות
 1. חברי המועדון יהיו זכאים לקבל הטבות שונות נוספות, מעבר לנקודות הנצברות לזכותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת סבון של פעם, וכפי שתפרסם החברה מעת לעת, וכן בבתי עסק נוספים שיבחרו לקחת חלק בתכנית בדרכים שונות.
 2. המידע על ההטבות הנוספות שיתפרסמו על ידי סבון של פעם, ביחס לשירותים ו/או מוצרים הניתנים על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים, יימסר על ידי הרשתות החברות ו/או בתי העסק הנוספים ועל אחריותם בלבד.
 3. אין בפרסום המידע האמור כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על סבון של פעם ו/או מי מטעמה בכל הקשור למוצרים ושירותים אלו, טיבם, התאמתם לחברי המועדון וצרכיהם או לתיאורם.
 4. סבון של פעם שומרת על זכותה להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות שהוצגו בפרסומים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

תנאים כללים

 1. הוראות תקנון זה והחברות במועדון יהיו תקפים בשטח מדינת ישראל בלבד.
 2. הרשת רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור לדרך חישוב הנקודות, אופן צבירתם ו/או אופן גריעתן, בקשות חבר המועדון למימוש הנקודות וכדומה.
 3. גיפטקארד – מימוש של GIFTCARD הינה החלפת צורת תשלום. רכישת מוצרים עם גיפטקארד מזכה את הקונה בנקודות במעמד הקנייה. נקודות לא ייצברו לזכות הלקוח בעת רכישת הכרטיס, כלומר בעת טעינת הכרטיס.
 4. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו בכדי לחייב את הרשת בצורה כלשהי.
 5. למען הסר ספק יובהר, כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של סבון של פעם.
 6. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית, והצטרפות חבר למועדון סבון של פעם, משמעה  כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
 7. סבון של פעם שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או לתקן הוראות תקנון זה, על כל סעיפיו, לרבות הוראות הזכאות להצטרפות למועדון, תקופת החברות במועדון, מפתח הצבירה, מגוון ההטבות, תוקף ההטבות וכיוב’, הכל כפי שימצאו לנכון ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי סבון של פעם או באתר האינטרנט שכתובתו: www.sabon.co.il.
 8. סבון של פעם הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 9. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 10. סבון של פעם שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 11. סבון של פעם  שומרת על זכותה להסדיר את אופן צבירת הנקודות ו/או את מתן או אי מתן נקודות בונוס בגין רכישות בכרטיסי החבר השונים כאמור לעיל, לגבי כל סוג כרטיסי חבר בנפרד.

 

חברי המועדון הקיים של סבון של פעם (להלן: "המועדון הישן")
 1. חברי המועדון הקיים, יוכלו להצטרף למועדון החדש
 2. בעם הצטרפותם למועדון החדש יבוטלו כל התנאים הקודמים של חברי המועדון הישן.
 3. בכל מקרה, מבלי לגרוע מזכויותיהם, החליטה סבון של פעם להעניק "מבצע הצטרפות" המשתנה מעת לעת לחברי מועדון המעוניינים לעבור מהמועדון הקיים למועדון החדש.
 4. חברים שיבחרו שלא להצטרף למועדון החדש, לא יהיו זכאים להטבות בלעדיות למועדון הלקוחות החדש.