Free shipping on orders of ₪199+

תקנון מבצע הגרלת “סבון מטיסה למדריד“

תקנון מבצע הגרלת “סבון מטיסה למדריד“

תקופת המבצע- בין התאריכים 2 30.9.2019 .

 

מבוא ופרשנות

.1 המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם

בדבר המבצע, לרבות, אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת ו/או ברשת האינטרנט,

תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

ההשתתפות במבצע

.3 במהלך תקופת המבצע כל חבר מועדון, אשר גילו הינו לפחות 16 שנים, אשר ירכוש באחת

מחנויות החברה בישראל, לרבות בחנות האינטרנט בכתובת www.sabon.co.il )להלן: "חנויות

החברה" (בשווי של לא פחות מ250 ₪ ברכישה אחת ) להלן: "הזכאים להשתתף בהגרלה"(

יהיה זכאי להשתתף בהגרלה, כמפורט להלן ) להלן: "ההגרלה"(.

.4 לצורך השתתפות בהגרלה על הזכאים להשתתף בהגרלה להיכנס לאתר ההגרלה ולהזין את

שמם המלא, מספר הטלפון שלהם, כתובת למשלוח דואר ואת מספר החשבונית )להלן:

"חשבונית הרכישה"(שקיבלו בעת רכישתם בחנות החברה) להלן: "המשתתפים בהגרלה"(.

.5 כל לקוח רשאי למלא את פרטיו באתר ההגרלה ולהשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד.

 

הפרס

.6 מבין הזכאים להשתתף בהגרלה יוגרל זוכה אחד, אשר יזכה בכרטיס טיסה זוגי הלוך ושוב לעיר

מדריד בספרד )להלן: "הפרס"(, מתנת חברת דיזנהאוז בי.טי.סי בע"מ. שווי הפרס: 3,600 .₪

תאריכי הטיסה ייבחרו על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

.7 מובהר, כי זוכה בפרס לא יהא זכאי להחליף ו/או לשנות ו/או להמיר בכסף או בשווה כסף את

הפרס אשר יימסר לו על ידי החברה, ולא תעמוד לו טענה ו/או דרישה כלשהי לגבי הפרס.

ביצוע ההגרלה

.8 הגרלת הפרס תיערך ביום 23.10.2019 בשעה 11:00 , באמצעות תוכנת מחשב שתבחר באופן

אקראי את הזוכה )להלן: "הגרלת הפרס"(, מבין כלל המשתתפים בהגרלה, כהגדרתם בסעיף 4

לעיל.

.9 במסגרת ההגרלה יוגרלו באופן אקראי פרטי זוכה אחד בפרס )להלן: "הזוכה"(. בנוסף, ייבחרו

שני שמות נוספים של משתתפים בהגרלה, אשר ישמשו כזוכים חלופיים לזוכה אשר זכייתו

נפסלה או לא מומשה בהתאם להוראות תקנון זה )להלן: "הזוכים החלופיים"(.

.10 זוכה אשר נפסל, תועבר זכייתו לזוכה החלופי הבא בתור, בהתאם לסדר בחירתו במסגרת

ההגרלה וחוזר חלילה, ואותו זוכה חלופי יחשב כזוכה לכל דבר ועניין.

 

מימוש הזכייה

.11 שם הזוכה יפורסם על ידי החברה פעמיים בעיתון יומי, בהתאם לפרטים אשר מסר במסגרת

הרישום למבצע.

 .12לאחר בחירת הזוכה במסגרת ההגרלה יפעלו נציגי החברה ליצור עמו קשר טלפוני למספר

הטלפון שאותו מסר ברישום באתר ההגרלה.

.13 בנוסף, נציגי החברה ישלחו לזוכה הודעות בדבר זכייתו באמצעות דואר רשום, בהתאם לפרטים

שמסר באתר הגרלה )להלן: "הודעת זכייה"(.

 .14לשם הענקת הפרס וכתנאי לכך, יתבקש הזוכה להציג בפני עורך המבצע תעודת זהות המעידה

על זהותו וכן על כך שהיה, במועד תחילת המבצע, בן 16 שנים לפחות, וכן את חשבונית הרכישה

שלו, הכל כפי שיתבקש לכך על ידי החברה.

.15 מימוש הפרס יעשה על ידי הזוכה בתוך 30 ימים ממועד משלוח הדואר הרשום ו/או מועד פרסום ההודעה על הזכיה בעיתון, לפי המאוחר )להלן: "תקופת ההודעה"(.

.16 זוכה שלא מימש את הפרס במהלך תקופת ההודעה תהיה רשאית החברה למסור את הפרס

לזוכה חלופי.

.17 זוכה אשר קיבל הודעת זכייה יהיה רשאי לממש את הזכייה במועד הטיסה שנבחר על ידי

החברה. אופן מימוש הזכייה יתואם עם הזוכה בטלפון.

 

פסילת זוכה

.18 החברה תהא רשאית לבטל זכייה של זוכה, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים כדלקמן:

.18.1 קיים, להנחת דעתה של החברה חשד לזיוף ו/או עבירה ו/או מעשה שאינו כדין ו/או אי

עמידה בתנאי תקנון מבצע זה.

.18.2 לא עמד בהוראות תקנון זה.

.18.3 נמנע מלאסוף מבית הדואר את הודעת הזכייה, מסיבה כלשהי, בתוך 30 יום ממועד

משלוח הודעת הזכייה, לרבות בשל מסירת פרטים שגויים ו/או חלקיים מסיבה כלשהי.

.19 במקרה בו ייפסל זוכה כאמור, יבוא במקומו המשתתף בהגרלה שעלה בגורל אחריו בהגרלה

מבין הזוכים החלופיים.

 

מפקח

.20 כמפקח על המבצע כולו ישמש עו"ד אור מרינגר, ממשרד עורכי דין מ. תגר, מרחוב יהודה ונוח

מוזס 13 תל אביב 6744252 , טלפון: 03-6959993 , פקס: 0-36973448 .

 

הוראות כלליות

.21 ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין,

התשל"ז 1977 .

.22 מימוש הפרס הינו באחריות הזוכה בלבד, והחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק

שייגרם לזוכה כתוצאה מכך, ולא תהא אחראית בשום אופן לשירותים שיינתנו על ידי החברות

המעניקות את הפרס, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין כך.

 .23פרס שזכה בו קטין יימסר לאפוטרופוסיו החוקיים.

.24 ההשתתפות בהגרלה אסורה על מנהלי החברה ועובדיה, מי שיועסק מטעמה במסגרת המבצע,

המפקח, עובדי משרד עורכי דין מ. תגר, ועובדי חברת דיזנהאוז בי.טי.סי בע"מ. איסור

ההשתתפות החל על כל אלה כולל אף איסור השתתפות על בני משפחותיהם.

.25 החברה תהא רשאית לצלם את הזוכה ולעשות שימוש בתצלומי הזוכה לצורך פרסום ויחסי

הציבור של החברה בכל כלי תקשורת שתבחר, וזאת ללא מתן כל תמורה לזוכים.

.26 החברה תהא רשאית להאריך את תקופת המבצע ולדחות את מועד הגרלת הפרס על פי שיקול

דעתה.

 .27החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק את המבצע בכל עת בהודעה של 7 ימים מראש, שתתפרסם בעיתונים.

.28 החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע

מהוראות תקנון זה.

 .29המבצע כפוף לתקנון זה הנמצא לעיון במשרדי החברה, בחנויות החברה בישראל ובאתר המבצע.

.30 בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות מנעה את יכולתו של לקוח להשתתף במבצע או לזכות באחד הפרסים, יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגובה של עד 100 ₪ בלבד.

.31 כל משתתף פוטר את החברה ואת המפקח ואת יתר הנוכחים בהגרלה מכל טענה או תביעה בכל הקשור להגרלה, להוציא את התחייבות החברה למסור את הפרס לזוכה אשר זכאי לכך.

.32 החברה מסירה מעליה כל אחריות למשלוחים כלשהם באמצעות הדואר.

.33 יובהר, כי רישומי החברה ו/או מי מטעמה בדבר רישום למבצע הינם הראיה הבלעדית והמכרעת לקבלתם על ידי החברה.

.34 בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון, ולמפקח תהא סמכות להכריע בכל מחלוקת בין החברה לזוכה או לטוען לזכייה.

.35 כל החלטות החברה ו/או המפקח על ההגרלה בכל עניין הקשור בהגרלה או בהענקת הפרס ו/או בהוראות תקנון זה ויישומן, הן סופיות ואינן ניתנות לערעור. המשתתפים בהגרלה מסכימים

לפעול ולקבל על עצמם את ההחלטות כאמור. החברה או המפקח לא יהיו חייבים לנמק או

להסביר את החלטותיהם.

.36 אם במשך תקופת המבצע, כתוצאה מכוח עליון )פיגוע, מלחמה, נזקי טבע, שביתה, השבתה

וכיו"ב (לא ניתן יהא לממש או לבצע את המבצע ו/או ההגרלה, רשאית החברה לדחות את

מימוש או ביצוע המבצע ו/או ההגרלה למועד אחר, או לחלופין לבטלו.

.37 הליכי ותוצאות ההגרלה יהיו סופיים, מוחלטים ובלתי ניתנים לערעור.

.38 הזוכה, לפי העניין, יישא על חשבונו בכל הוצאה אחרת, אשר אינה חלה במפורש על החברה על

פי הוראות תקנון זה.

.39 כל הלקוחות המשתתפים בהגרלה ייראו כמי שנתנו את הסכמתם לתנאי תקנון זה, וזאת כתנאי יסודי לזכאותם להשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרס.

 .40תקנון זה נכתב בלשון זכר, אולם ההתייחסות הינה לנשים וגברים כאחד

 

Accessibility