Free shipping over 199 NIS

הטבה בגין אישור הסכם פשרה בתיק ת“צ 13355-05-18

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 20.1.2019 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט הבכיר יגאל גריל) לפיו אישר בית המשפט הנכבד את  הסכם פשרה שנחתם בהליך ת"צ 13355-05-18 בין אביבית כהן (להלן: "המבקשת") לבין חברת סבון של פעם (2000) בע"מ (להלן: "חברת סבון") בקשר להפרות לכאורה של תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 (להלן: "התקנות"), באתר הסחר SABON שכתובתו: www.sabon.co.il (להלן: "האתר"). 

להלן עיקרי הסכם הפשרה לו ניתן תוקף של פסק דין:

1.     במסגרת הסכם הפשרה שאושר על ידי בית המשפט חברת סבון תעניק הטבות לציבור בסכום מצטבר כולל וסופי של 350,000 ₪ (בשווי עלות לצרכן), באופן שלהלן (להלן: "ההטבות"): 
א.     חברת סבון תעניק מתנה ו/או מתנות בשווי של 40 ₪ לפחות (בשווי עלות לצרכן) ללקוחות האתר שירכשו מוצרים בסך כולל שלא עולה על 100 ₪ (כולל), כאשר לגבי אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו חלה חובת סימון מחיר ליחידת מידה. 
ב.     לחלופין, תעניק חברת סבון מתנה או מתנות בשווי של 100 ₪ לפחות (בשווי עלות לצרכן) ללקוחות האתר שירכשו מוצרים בסך כולל שעולה על 100 ₪, כאשר לגבי אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו חלה חובת סימון מחיר ליחידת מידה. 
המתנה ו/או המתנות יהיו מתוך סוגי המוצרים הבאים של חברת סבון: קרמים, סבונים ופילינג.
2.     ההטבות המפורטות לעיל תינתנה החל מיום 21.1.2019 (להלן: "המועד הקובע"), ועד להשלמת מימוש מכסת ההטבות (בשווי עלות לצרכן בסך מצטבר של 350,000 ₪) ולא יותר מ- 120 יום מהמועד הקובע (להלן: "תקופת ההטבות"). במידה ולא יושלם מימוש מכסת ההטבות בסך של 350,000 ₪ תוך תקופת ההטבות כאמור, מתחייבת חברת סבון לתרום את יתרת הפיצוי בכסף ו/או בעין (במוצרי החברה) למי מהגופים הבאים (או לשילוב של מי מהם): צבא ההגנה לישראל; ויצ"ו; נעמ"ת; "חיים" למען ילדים חולי סרטן בישראל (עמותה רשומה מס’ 580073955). ככל שהתרומה תהיה תרומה כספית (כולה או חלקה) הרי שהסכום הכספי יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות שהוקמה לפי סע’ 27 א’ לחוק תובענות ייצוגיות. 
 

 

Accessibility